Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Miejsko-Gminna Bliblioteka

Publiczna w Glinojecku

Nowości

Zaprzyjaźnione

glinojeck 
 gok
 glinojeck info
 fb-art

Regulaminy

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 4/ 2016 z dnia 1.03.2016 r

Kierownika MGBP w Glinojecku

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLINOJECKU ORAZ JEJ FILII

 

I. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 1

Prawo korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się jest zobowiązany:

  a) okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną,

  b) wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie”, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie,

  c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Dane osobowe Czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań Biblioteki. Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
 8. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.
 9. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2

Wypożyczanie

 

 1. Jednorazowo można wypożyczać 10 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.
 5. Książki zarezerwowane Czytelnik powinien odebrać w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich dostępie.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w karcie zapisu „Zobowiązanie” jako upoważnionej do wypożyczania książek w jego imieniu.
 7. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.
 8. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 9. Przy elektronicznym systemie rejestracji Czytelników i wypożyczeń, Czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę czytelniczą. Ponowne wydanie karty kosztuje 10 zł. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zablokowania karty przez jej właściciela.
 10. Na prośbę Czytelnika Biblioteka w miarę możliwości sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik zamawiający tą drogą książki ponosi koszty przesyłki.

§ 3

Kaucje

 1. Osoby, które nie są stałymi mieszkańcami Gminy Glinojeck, uzyskują prawo do korzystania z Wypożyczalni po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 40 zł, która zabezpiecza roszczenia Biblioteki związane z niedotrzymaniem zobowiązań tj.:

-przetrzymywania materiałów bibliotecznych,

-niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

2. Kaucja może być zwiększona decyzją Kierownika Biblioteki, w przypadku wypożyczenia wyjątkowo cennych zbiorów.

3. Pobrana kaucja zostaje zwrócona Czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług Biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty.

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.

§ 4

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym razie uznaje się, iż książka nie była zniszczona.
 2. W przypadku zagubienia książki Czytelnik jest zobowiązany do jej odkupienia, a w przypadku zniszczenia książki pokrycia kosztów oprawy introligatorskiej. Jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, Czytelnik może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.

§ 5

Przetrzymanie książek

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w § 2 pkt. 1 Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 0,10 zł za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu, z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu (np. choroba Czytelnika).
 2. Czytelnik do którego zostało wysłane upomnienie w sprawie zwrotu książek, zobowiązany jest pokryć koszty przesyłek pocztowych i upomnień zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym zarządzeniem.
 3. Jeżeli Czytelnik mimo wysłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka uprawniona jest do dochodzenia wszelkich roszczeń przysługujących jej od Czytelnika za pośrednictwem firmy windykacyjnej oraz na drodze cywilnej przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.

II. REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.
 2. Korzystanie z Czytelni, w ramach udostępniania zbiorów, jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z Czytelni jest wpis w rejestrze odwiedzin.
 4. Wierzchnie okrycia, teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. W Czytelni można korzystać z całości zbiorów znajdujących się w Bibliotece tj.:

- księgozbioru w tym księgozbioru podręcznego,

- zbiorów multimedialnych (po nabyciu takich zbiorów przez Bibliotekę) oraz Internetu,

- czasopism bieżących i materiałów własnych, które należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi.

6. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

7. Księgozbioru podręcznego nie wypożycza się poza obręb Czytelni, natomiast możliwe jest skorzystanie z usług reprograficznych.

8. Wynoszenie książek lub czasopism bez zgody bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

9. Osobom korzystającym z Czytelni zabrania się:

a) niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.) niewłaściwego zachowania (np. głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów itp.),

b) korzystania z telefonów komórkowych.

10. Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

11. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych. Wartość odszkodowania ustala Kierownik Biblioteki lub upoważniona przez niego osoba w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału.

12. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.

III. REPROGRAFIA

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie Biblioteki, poprzez: kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie (nagrywanie) na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonywanie wydruków.

2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.

3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii w przypadku:

- publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadającej się do kopiowania z innych powodów,

- starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

4. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może – w granicach określonych przez prawo autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym, przy czym czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym Czytelnikom.

5. Opłata za usługi reprograficzne pobierana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik MGBP w Glinojecku.

Czas otwarcia Biblioteki głównej oraz Filii bibliotecznych reguluje aktualne zarządzenie Kierownika Biblioteki. Informacje podane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki .

Zasady korzystania z komputerów i Internetu określa Regulamin wprowadzony odrębnym zarządzeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.

/-/ Kierownik Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej w Glinojecku

Urszula Wróblewska

Zarządzenie nr 4/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLINOJECKU ORAZ JEJ FILII