Informacje

Raporty dostępności   
 IKONA PDF  IKONA PDF  IKONA PDF
MGBP Glinojeck   FB Ościsłowo   FB Wola Młocka  
Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mgbpglinojeck.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

- Pochodzą z różnych źródeł;

- Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

- Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

- Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

- Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-22

Oświadczenie zaktualizowano: 2022-01-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Glinojecku.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, regulacji wielkości czcionki, opcji wysokiego kontrastu oraz głosowego odczytywania tekstu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Urszula Wróblewska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: (23) 6742967). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.

Dostępność architektoniczna:

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8D; 06-450 Glinojeck

Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest jedno wejście od ul. Ciechanowskiej. Lokal znajduje się na parterze w pomieszczeniach zaadoptowanych na bibliotekę, wydzielonych z budynku szkoły podstawowej. Zastosowany jest podjazd z barierką dla wózków inwalidzkich i wózków z małymi dziećmi. Na 3 stopniach stosuje się szyny podjazdowe. Wnętrze lokalu bibliotecznego składa się z dwóch pomieszczeń z księgozbiorem o wolnym dostępie do półek dla Czytelników oraz pomieszczeń administracyjnych. Lokal jest dostosowany tak aby mogła przejechać osoba na wózku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku znajduje się parking z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- zapewnienie komunikacji z Biblioteką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do Czytelnika z niepełnosprawnością ruchową.

2. Filia Biblioteczna w Ościsłowie, 06-452 Ościsłowo 81

Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Ościsłowie. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od strony lokatorskiej. Biblioteka usytuowana jest na I piętrze, niedostępnym dla wózków inwalidzkich. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku znajduje się szkolny parking zktórego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- zapewnienie komunikacji z Biblioteką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do Czytelnika z niepełnosprawnością ruchową.

3. Filia Biblioteczna w Woli Młockiej, Wola Młocka 32, 06-450 Glinojeck

Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej. Dla czytelników dostępne jest osobne wejście po schodach od bocznej strony szkoły. Biblioteka usytuowana jest na piętrze szkoły, niedostępnym dla wózków inwalidzkich. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- zapewnienie komunikacji z Biblioteką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do Czytelnika z niepełnosprawnością ruchową.

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ciechanowska 8D, 06-450 Glinojeck. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciechanowska 8D, 06-450 Glinojeck lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a) nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie, w szczególności odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) realizacji zadań statutowych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
1. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

INFORMACJE O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH.

Każda placówka biblioteczna prowadzi ewidencję udostępniania czytelnikom zbiorów, zarówno na miejscu, jak i wypożyczonych na zewnątrz do domu.

Ponadto w każdej placówce, która wypożycza zbiory do domu, prowadzona jest kartoteka Czytelników. Zawiera ona niezbędne do identyfikacji czytelników dane, m.in. nazwisko i imię, adres, datę urodzenia, nazwę i numer dokumentu przedstawionego przy zapisie. Dane osobowe czytelników dostępne są tylko dla bibliotekarzy (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Korespondencja

Korespondencję do MGBP w Glinojecku należy kierować na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku

ul. Ciechanowska 8D

06-450 Glinojeck

Osobiście pisma należy składać w Wypożyczalni.


Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.
Sprawy związane z wypożyczaniem, zamawianiem i prolongatą wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy załatwiać bezpośrednio w placówkach udostępniania Biblioteki.
Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać w Wypożyczalni Biblioteki.
Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udziela pracownik biblioteki.
Wszystkie skargi i wnioski pisemne podlegają rejestracji w dzienniku korespondencji przychodzącej.
Skargi i wnioski są załatwiane niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Informacja o sposobie załatwienia pisemnej skargi lub wniosku przekazywana jest pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od daty wpływu do Biblioteki.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU.

Własność samorządowa Gminy Glinojeck.

MAJĄTEK, ZASADY FUNKCJONOWANIA

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzony przez Kierownika Biblioteki.

Obsługę finansowo- księgową Biblioteki prowadzi Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Glinojecki otrzymuje corocznie dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym utrzymanie i remonty obiektów, realizacji inwestycji oraz wskazanych zadań i programów.

Budżet Biblioteki może być wzbogacony środkami przekazywanymi na działalność biblioteczną w formie fundacji, dotacji celowych, darowizn wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne, dochodami własnymi oraz środkami uzyskanymi z funduszy Unii Europejskiej i innych programów pomocowych.

Dotacja z budżetu gminy w 2020 roku: 260 000 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup zbiorów 5 250 zł.